TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolne zasady zdalnego nauczania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych oraz regulamin wideokonferencji dla uczniów i nauczycieli z NSP w Legionowie i Jabłonnie oraz Niepublicznego Liceum Academy of the Future

Wewnątrzszkolne zasady zdalnego nauczania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych oraz regulamin wideokonferencji dla uczniów i nauczycieli z NSP w Legionowie i Jabłonnie oraz Niepublicznego Liceum Academy of the Future    
 1. Wymienione zasady obowiązują do 26.06.2020 r. (daty mogą ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi)
 2. Praca zdalna dokonywana jest przez Librus Synergia, aplikację Zoom oraz Classroom, WhatsApp, Messenger, Gmail.
 3. W kl. IV- liceum w terminarzu z kilkudniowym wyprzedzeniem nauczyciele umieszczają tematy prac do wykonania. Nie zadajemy na weekendy. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Należy zwracać uwagę na równomierne obciążenie uczniów zadaniami.
 4. Nauczyciele na bieżąco przysyłają Dyrekcji sprawozdania zgodnie ze swoją ilością godzin.
 5. Uczniowie regularnie sprawdzają wiadomości i przesyłają terminowo prace, które nauczyciele oceniają i wpisują oceny do dziennika elektronicznego.
 1. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej zgodnie z klauzulę informacyjną RODO o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych.
 2.  W celu sprawdzania i monitorowania obecności uczniów w zajęciach prowadzonych zdalnie szkoła nie może w tym celu korzystać z narzędzi zbierających dane biometryczne, w tym wykorzystujących systemy wykrywania twarzy.
 3. Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zmianami). 
   
 1. Podczas wideokonferencjach oczekuje się:
 
 • przestrzegania zasady, że kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia, to uczestnicy słuchają tego, co jest im przekazywane
 • nauczyciel typuje osobę, która ma udzielić odpowiedzi i tylko ta osoba się odzywa, pozostali powinni mieć wyłączone przyciski mikrofonów
 • nie mówimy wszyscy równocześnie, chyba, że będzie takie polecenie od nauczyciela (powtarzanie grupowe)
 • czat podczas wideokonferencji służy do udzielania odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie
 • podczas wideokonferencji zabronione jest spamowanie na czacie
 • ze względów bezpieczeństwa i ochrony wizerunków nie zapraszamy innych osób na wideokonferencje, nie udostępniamy linków w Internecie czy innym osobom spoza szkolnej społeczności, w wideokonferencji uczestniczą tylko uczniowie zaproszeni przez nauczyciela prowadzącego wideokonferencję.
 • nie nagrywamy wideokonferencji i nie robimy zdjęć wideokonferencji bez zgody nauczyciela, nie udostępniamy materiałów przesłanych przez nauczyciela osobom spoza szkolnej społeczności
 • zabronione jest rysowanie po pulpicie wideokonferencji bez zgody nauczyciela, zmienianie tła, wstawianie zamiast swoich wizerunków awatarów, obrazków, wywracanie obrazu ze swojej kamerki do góry nogami itp.
 • kamerka powinna być włączona, aby nauczyciel miał kontakt wzrokowy z uczniem i uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w wideokonferencji
 • uczniowie logują się do zooma swoimi imionami i nazwiska (nie nickami)
 • w celu sprawdzenia obecności w klasach 4- liceum: uczniowie na początku każdej lekcji wciskają przycisk na dole ekranu Manage Participants i gdy po prawej stronie pojawi się lista z uczestnikami, klikają w swoje imię i nazwisko, w oknie rename, które się wówczas pojawi, wpisują: imię i nazwisko, klasę (tylko jeśli wideolekcja odbywa się w danym czasie z kilkoma klasami) i numer w dzienniku
 • nie spóźniamy się na wideokonferencję lub opuszczamy ją w trakcie bez uzasadnionego powodu
 • podczas wideokonferencji wyłączamy dzwonki telefonów i innych urządzeń
 • osoby nieprzestrzegające tych ustaleń, będą miały wyłączane mikrofony przez nauczyciela lub będą usuwane z wideokonferencji
  Pozostałe zasady oceniania pozostają w zgodzie z WZO i  Statutem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress