TITLE

DESCRIPTION

INFORMACJA O ZASADACH ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O ZASADACH ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   Informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny MILENIUM z siedzibą w Legionowie przy ul Piłsudskiego 47, zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu informacyjnym, w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach oraz osiągnięciach uczniów i kadry pedagogicznej realizowanych w ramach działalności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz w celu realizacji obowiązku szkolnego Pana dziecka w naszej placówce i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o  systemie  oświaty  oraz  Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  29 sierpnia  2014 r. w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.)
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz zapisu dziecka do naszej placówki, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i przyjęcie dziecka do szkoły;
Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress