TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolne zasady zdalnego nauczania na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych oraz regulamin wideokonferencji dla uczniów i nauczycieli z NSP w Legionowie oraz Niepublicznego Liceum Academy of the Future

Wymienione zasady obowiązują w danych szkołach od dnia 26 października 2020 r.

 1. Praca zdalna dokonywana jest przez Librus Synergia, aplikację Zoom oraz Classroom, WhatsApp, Messenger, Gmail, kalendarz Google.

 2. Lekcje online są prowadzone zgodnie z planem lekcji obowiązującym podczas nauczania stacjonarnego. Lekcje rozpoczynają się zgodnie z obowiązującym w szkole rozkładem dnia.

 3. W kl. IV- VIII i liceum w terminarzu z kilkudniowym wyprzedzeniem nauczyciele umieszczają tematy prac do wykonania. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Należy zwracać uwagę na równomierne obciążenie uczniów zadaniami.

 4. Uczniowie regularnie sprawdzają wiadomości i przesyłają terminowo prace, które nauczyciele oceniają i wpisują oceny do dziennika elektronicznego.

 5. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej zgodnie z klauzulę informacyjną RODO o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych.

 6. Wszyscy nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku elektronicznym frekwencję uczniów na lekcjach. Wychowawcy zaś monitorują udział uczniów w zajęciach i ustalają przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach on-line.

 7. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 W celu sprawdzania i monitorowania obecności uczniów w zajęciach prowadzonych zdalnie szkoła nie może w tym celu korzystać z narzędzi zbierających dane biometryczne, w tym wykorzystujących systemy wykrywania twarzy.

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podczas wideokonferencjach oczekuje się:

 1. przestrzegania zasady, że kiedy nauczyciel prowadzi zajęcia, to uczestnicy słuchają tego, co jest im przekazywane

 2. nauczyciel typuje osobę, która ma udzielić odpowiedzi i tylko ta osoba się odzywa, pozostali powinni mieć wyłączone przyciski mikrofonów

 3. nie mówimy wszyscy równocześnie, chyba, że będzie takie polecenie od nauczyciela (powtarzanie grupowe)

 4. czat podczas wideokonferencji służy do udzielania odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie

 5. podczas wideokonferencji zabronione jest spamowanie na czacie

 6. ze względów bezpieczeństwa i ochrony wizerunków nie zapraszamy innych osób na wideokonferencje, nie udostępniamy linków w Internecie czy innym osobom spoza szkolnej społeczności, w wideokonferencji uczestniczą tylko uczniowie zaproszeni przez nauczyciela prowadzącego wideokonferencję.

 7. nie nagrywamy wideokonferencji i nie robimy zdjęć wideokonferencji bez zgody nauczyciela, nie udostępniamy materiałów przesłanych przez nauczyciela osobom spoza szkolnej społeczności

 8. zabronione jest rysowanie po pulpicie wideokonferencji bez zgody nauczyciela, zmienianie tła, wstawianie zamiast swoich wizerunków awatarów, obrazków, wywracanie obrazu ze swojej kamerki do góry nogami itp.

 9. kamerka powinna być włączona, aby nauczyciel miał kontakt wzrokowy z uczniem i uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w wideokonferencji, po drugim upomnieniu ucznia o włączeniu kamerki, prowadzący zajęcia ma prawo usunąć ucznia, nie stosującego się do zasad, z wideokonferencji i wpisać nieobecność

 10. uczniowie logują się do zooma swoimi imionami i nazwiskami (nie nickami)

 11. opcjonalnie: w celu sprawdzenia obecności w klasach 4-8 i liceum: uczniowie na początku każdej wideokonferencji wciskają przycisk na dole ekranu Manage Participants i gdy po prawej stronie pojawi się lista z uczestnikami, klikają w swoje imię i nazwisko, w oknie rename, które się wówczas pojawi, wpisują: imię i nazwisko, klasę (tylko jeśli wideolekcja odbywa się w danym czasie z kilkoma klasami) i numer w dzienniku

 12. nie spóźniamy się na wideokonferencję i nie opuszczamy jej w trakcie bez uzasadnionego powodu, spóźnienie dłuższe niż 5 minut lub opuszczenie zajęć przed czasem może skutkować wpisem nieobecności

 13. podczas wideokonferencji wyłączamy dzwonki telefonów i innych urządzeń

 14. osoby nieprzestrzegające tych ustaleń, będą miały wyłączane mikrofony przez nauczyciela lub będą usuwane z wideokonferencji

  Pozostałe zasady oceniania pozostają w zgodzie z WZO i  Statutem.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress