TITLE

DESCRIPTION

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEGIONOWIE
 
I. Cele i zadania świetlicy szkolnej
       Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów
 3. Rozwijanie ich zainteresowań
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego
 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych)
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi metodą porozumienia bez przemocy oraz zgodnie z założeniami logodydaktyki.
 II. Założenia organizacyjne świetlicy
 1. Świetlica jest otwarta od godz. 7oo do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po skończonych lekcjach do godz. 180o w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. Odebranie dziecka po godz. 180o skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł dla nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem w swoim prywatnym czasie.
 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Wychowawcy świetlicy odpowiadają wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach. Podczas zajęć dodatkowych realizowanych w czasie pracy świetlicy odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na prowadzących zajęcia.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w upoważnieniach.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do sekretariatu na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
IV. Zadania wychowawców świetlicy
 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce
 2. Przeprowadzanie zajęć tematycznych z uwzględnieniem potrzeb dzieci, jak i organizacji dnia.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, psychologiem szkolnym.
V. Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy
 
Uczeń ma prawo do:
 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Poszanowania godności osobistej
 4. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Uczeń jest zobowiązany do:
 1. Przestrzegania regulaminu świetlicy i zasad współżycia w grupie
 2. Dbania o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy
 3. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.
 
VI. Osobowość roku
      Uczeń, który wyróżnia się dużą kulturą osobistą, koleżeństwem i empatią, jest życzliwy, pomocny, dba o porządek i wspólne dobro, wspiera kolegów ze szkoły dobrym słowem oraz stara się postępować zgodnie z zasadami porozumienia bez przemocy, ma szansę zdobyć na zakończenie roku szkolnego tytuł Osobowości Roku.
 
VII. Dokumentacja świetlicy
 1. Regulamin świetlicy szkolnej
 2. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej
 3. Rozkład dnia pracy świetlicy
 4. Dzienniki zajęć.
Kierownik świetlicy Marta Banaszek

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress