TITLE

DESCRIPTION

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla klas 0-V Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legionowie, od 17.05.2021 r. w okresie zagrożenia epidemiologicznego, opracowane z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS

  Organizacja pracy szkoły
 1. Szkoła jest czynna od 7.00 do 18.00
 2. Wejściem od kościoła wchodzą uczniowie klas 0-III,  wejściem od osiedla klasy IV-V. Takie rozwiązanie obowiązuje do odwołania.
 3. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku alergii objawiających się katarem lub łzawieniem oczu rodzic zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie o alergii od lekarza-alergologa, pierwszego dnia pobytu ucznia w placówce.
 4. Przez objawy, o których mowa w pkt. 3), rozumie się:
 1. podwyższoną temperaturę ciała,
 2. ból głowy i mięśni,
 3.  ból gardła,
 4.  kaszel,
 5. duszności i problemy z oddychaniem,
 6. uczucie wyczerpania,
 7. brak apetytu, utrata węchu i smaku
 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu, pod którym będzie z nim kontakt lub sposobu innej, szybkiej komunikacji oraz stałego kontrolowania połączeń podczas pobytu dziecka w szkole. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mogą wejść tylko do szatni szkolnej i są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, zasłaniania nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk,
 3. W szatni mogą przebywać jednocześnie max.  4 osoby.
 4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Nauczyciele zobowiązani są, w razie potrzeby, do pomiaru temperatury uczniów. Przy stwierdzeniu temperatury 37.5 st. C i powyżej oraz innych niepokojących objawów choroby (kaszel, duszności, biegunka, wymioty itp.) uczeń nie może uczęszczać do szkoły przez kolejne 7 dni, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej. Należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie świadczące o możliwości powrotu ucznia do szkoły.
 7. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje zaprowadzony do izolatorium.
 8. O niepokojących objawach chorobowych dziecka niezwłocznie jest informowany rodzic, który ma obowiązek pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz jest ograniczone do minimum, a jeśli ich obecność jest niezbędna, zobowiązane są one do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły/placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły podczas przebywania w częściach wspólnych (korytarz, szatnia, jadalnia, łazienka, sale świetlicy) używają maseczek.
 12. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, wykładziny itp.). Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć sportowych są każdorazowo czyszczone i dezynfekowane. Podłoga w sali gimnastycznej po każdych zajęciach jest dezynfekowana.
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce, w plecaku lub we własnej szafce.
 14. Uczniowie są informowani o braku możliwości wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą oraz o zakazie przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Sale i części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
 16. Zajęcia ruchowe i fizyczne odbywają się w miarę możliwości jak najczęściej na świeżym powietrzu na terenie szkoły i na pobliskim boisku. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane.
 17. Organizacja pracy administracyjnej jest ustalana w sposób zapewniający w miarę możliwości zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
 18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami, nauczycielami oraz osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba z zastosowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa. Dla większego komfortu Państwa sugerujemy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie. W sprawach różnych należy kontaktować się przez dziennik elektroniczny  Librus, e-mail: sekretariat@szkolalegionowo.pl lub telefonicznie, pod numerem tel.: 22 774 26 62.
 20. Organizacja zajęć pozalekcyjnych odbywa się z uwzględnieniem procedur takich jak dla zajęć obowiązkowych. Na wszystkich zajęciach dodatkowych (oprócz ruchowych), gdzie przebywają uczniowie z różnych klas i zachowanie dystansu 1,5 m jest niemożliwe, obowiązuje noszenie maseczek.
 21. Podczas organizowania  pracy  osobom  zatrudnionym   powyżej 60.  roku  życia  lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
  Procedura 1 Przyprowadzanie/odbieranie ucznia do/z placówki
 1. Podczas drogi do i z placówki rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły i przekazują/odbierają dzieci od pracownika szkoły przy wyznaczonym wejściu. Uczeń powinien być przyprowadzany i odbierany przez 1 rodzica/opiekuna.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek.
  Procedura 2 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno–epidemiologicznej, oddziałów zakaźnych szpitali i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz płyn dezynfekujący do rąk wraz z informacją o sposobie jego użycia.
 3. Pracownik szkoły będzie kontrolować, czy każda osoba wchodząca do szkoły ma zakryte usta i nos oraz czy nie przekracza obowiązujących stref przebywania.
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: regularne mycie rąk (szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Wicedyrektor (lub osoba pełniąca jego obowiązki) zobowiązany jest do codziennego monitorowania prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. Dezynfekcja przeprowadzana będzie zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji, z przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. Uczniowie nie będą narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych szkoły wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
  Procedura 3 Gastronomia
 1. Uczniowie klas 0-III posiłki spożywają w szkolnej stołówce, a uczniowie klas IV-V na swoim piętrze lub zgodnie z harmonogramem stołówki w wyznaczonym miejscu i czasie, z zachowaniem zasad higieny.
 2. Przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności (m.in. zapewnienie środków ochrony osobistej).
 3. Blaty stolików po posiłku muszą być każdorazowo dezynfekowane.
 4. Dostawcy cateringu dostarczają obiady w jednorazowych pojemnikach z jednorazowymi sztućcami.
 5. Pojemniki i sztućce jednorazowego użytku są po zużyciu odpowiednio segregowane.
  Procedura 4 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19
 1. W szkole wydzielono i przygotowano (środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych – izolatka, pomieszczenie przy przebieralni na WF.
 2. Pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku pojawienia się u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (temperatura powyżej 37,5 st. C, kaszel, wysypka, duszność, katar, biegunka, przekrwienie błony śluzowej nosa, utrata węchu i smaku, bóle głowy (za: pacjent.gov.pl), zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej, z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od opiekuna (szczegółowy załącznik „Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 u Ucznia”). Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego (w przeciągu godziny) odebrania dziecka ze szkoły.
 4. W przypadku wystąpienia u będącego na stanowisku pracy pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy (szczegółowy załącznik „Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 Personelu. Obszar, w którym się poruszał i przebywał, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i poddany dezynfekcji (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Powiadomiona zostanie właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz rodzice uczniów przebywających w placówce.
 5. Pracownicy stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Wówczas zostaje sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 6. W widocznym miejscu umieszczono telefony do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) z aktualizacjami
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (z późn. zmianami).
    Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 u Ucznia – opis działań
 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u ucznia:
 • niezwłocznie odizolowuje ucznia od reszty grupy w pomieszczeniu do tego wyznaczonym – izolatorium, pomieszczenie na parterze przy przebieralni na WF, wyznacza osobę do opieki nad dziećmi i do opieki nad osobą podejrzaną o zarażenie się koronawirusem;
 • zakłada odzież ochronną, dziecku maseczkę;
 • niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 1. Dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń, powiadamia rodziców wychowanka.
 2. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonicznej informacji ze szkoły i poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 3. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący, a także stację sanitarno-epidemiologiczną.
 4. Po potwierdzeniu zarażenia COVID-19 u dziecka, dyrektor lub wychowawca informuje wszystkich rodziców uczniów z tejże klasy/grupy i zobowiązuje do realizacji wytycznych z sanepidu.
 5. Grupa, do której uczęszcza uczeń z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, zawiesza pracę na okres wyznaczony przez sanepid. Pracownicy i uczniowie zostają objęci kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym.
 6. Sale, w których przebywała grupa uczniów z podejrzeniem koronawirusa, zostają poddane dezynfekcji.
 7. Sale, w których przebywała grupa uczniów z podejrzeniem koronawirusa, zostają poddane dezynfekcji.
  Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID –19 personelu
 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy powyżej 38oC), objawy przeziębieniowe (katar, kaszel) pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażone koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby zatrudnionej będącej na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji  dróg  oddechowych  kontaktuje  się  ona  telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.
 4. Jeśli pracownik miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, natychmiast powinien zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomić o swojej sytuacji. Pracownik nie powinien przychodzić do pracy.
 5. Jeżeli pracownik zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być objęty obowiązkową kwarantanną, to nie powinien stawiać się w miejscu pracy.
 6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba zatrudniona z infekcją dróg oddechowych, jest niezwłocznie   poddawany   gruntownemu   sprzątaniu,  zgodnie  z funkcjonującymi w szkole procedurami i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 9. W przypadku wątpliwości szkoła zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
   

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress