TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania kl. IV – VIII

                                 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
                                W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
                              IM. JANA PAWŁA II W LEGIONOWIE I JABŁONNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Niniejszy dokument stanowi załącznik do statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Milenium”.
2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.
3. WZO jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373).

4. W pierwszym etapie edukacyjnym stosuje się ocenianie opisowe oraz wprowadza się niektóre elementy oceniania kształtującego. W drugim etapie edukacyjnym (IV –VIII) stosuje się wybrane elementy oceniania kształtującego i stopnie wg skali:
• Celujący - 6
• Bardzo dobry - 5
• Dobry - 4
• Dostateczny- 3
• Dopuszczający - 2
• Niedostateczny - 1

Wybrane elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, NaCoBeZU, informacja zwrotna i samoocena dla chętnych uczniów. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą powinno skutkować otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.
5. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zaangażowania w proces zdobywania wiedzy i włożony wysiłek w drugim etapie edukacyjnym ustalają nauczyciele uczący danego przedmiotu i są zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, które stanowią załączniki do niniejszego dokumentu.
6. Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, przyrody oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków.
7. Zasady oceniania z przedmiotów artystycznych oraz wychowania fizycznego zawierają: Regulamin oceniania zajęć artystycznych oraz Regulamin oceniania w zakresie wychowania fizycznego, stanowiące załączniki do niniejszego dokumentu.
8. Nauczyciel jest obowiązany obniżyć wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
9. Na zakończenie roku szkolnego uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 5.50 oraz wzorowe zachowanie uzyskuje tytuł NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH i otrzymuje SKRZYDŁA – NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.
OCENIANIE W DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM
Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
1.Ujednolicenie sposobu oceniania osiągnięć uczniowskich.
2. Ustalenie procedur oceniania i sprawdzania stopnia opanowania przez uczniów
wiadomości i umiejętności W stosunku do wymagań edukacyjnych.
3. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
4. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
5. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
6. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy, samodzielności, samooceny -
tworzenie właściwej atmosfery wychowawczej.
7. Ewaluacja programów nauczania - ocena efektywności różnych metod, technik i
modeli kształcenia umożliwiająca doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5. Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
Narzędzia oceniania
1.Pisemne prace klasowe (testy, sprawdziany, itp.).
2. Wypowiedzi ustne (rozmowy, konkursy, turnieje)
3. Prace domowe (grupowe i indywidualne).
4. Wytwory pracy ucznia.
5. Obserwacje ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy iw grupach, prezentacji
wytworów, utworów i dyskusji.
6. Pozaszkolne formy uczniowskiej aktywności.
Zasady oceniania postępów w procesie uczenia się,
1.Ocenie z poszczególnych przedmiotów podlegają:
- umiejętności (przedmiotowe i kluczowe),
- wiadomości,
- zaangażowanie, wkład pracy w wykonane zadania, aktywność.
2. Podstawą do wystawiania oceny semestralnej i rocznej z języka polskiego, języków obcych, historii, matematyki, przyrody oraz informatyki jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz zaangażowanie i włożony wysiłek w proces zdobywania wiedzy i realizacji obowiązków w skali A – B – C – D.
A – maksymalny
B - częściowy
C – sporadyczny
D – żaden
ZAANGAŻOWANIE na
A
Uczeń z własnej inicjatywy:
- systematycznie pogłębia swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji
- wykazuje się samodzielnością i kreatywnością w poszukiwaniu wiedzy
- chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych wykraczających poza podstawę programową
- wytrwale poszukuje zastosowań wiedzy w praktyce
- chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi uczniami – „żyje” wiedzą
- zgłasza swoje problemy związane z przedmiotem i poszukuje ich rozwiązań
- podejmuje dodatkową pracę z nauczycielem w celu podwyższenia swoich umiejętności
- nie przekracza ustalonych przez nauczyciela i PZO ilości nieprzygotowań
Wykazuje własną inicjatywę w pogłębianiu i poszukiwaniu wiedzy, jest twórczy
i kreatywny.
B
Uczeń:
- nie przekracza ustalonych przez nauczyciela/ PZO ilości nieprzygotowań,
- przygotowany do lekcji – ma zorganizowany warsztat pracy, utrwaloną wiedzę,
- systematycznie odrabia lekcje i przygotowuje się do zajęć, jest aktywny na lekcji, chce się uczyć, poznać nowe informacje, które wykorzysta w życiu codziennym,
- stara się, według swoich możliwości, wzorcowo prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz ćwiczenia
- nie utrudnia nauczycielowi prowadzenia zajęć, jest ich aktywnym uczestnikiem
- podejmuje dodatkową współpracę z nauczycielem w celu podwyższania swoich umiejętności
- zgłasza swoje problemy
- zalicza wszystkie prace i sprawdziany w ustalonym przez nauczycieli terminie
Uczeń potrzebuje zachęty, delikatnego wsparcia ze strony nauczyciela.
Uczeń:
- jest przeświadczony o użyteczności nauki szkolnej, ale sam nie poszukuje nowej wiedzy, nie ma potrzeby ani chęci do samodzielnego jej pogłębiania
- zwykle odrabia lekcje i jest przygotowany do zajęć, ale trzeba mu o tym przypominać
- nie dba o warsztat pracy (często zapomina książek oraz zeszytu, przyborów)
- wymaga dużej kontroli ze strony nauczyciela (nauczyciel musi przypominać o, np.: terminach oddawanych prac, etc.)
Uczeń potrzebuje kontroli nauczyciela, sam nie wykazuje inicjatywy w pogłębianiu wiedzy.
D
Uczeń:
- demonstruje negatywny stosunek do nauki, np.: zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, nie ma przygotowanego warsztatu pracy, etc, wykazuje się minimalnym wkładem pracy, zależy mu nie na zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, ale na przejściu do klasy programowo wyższej.
- swoją postawą dezorganizuje lekcję, skutecznie utrudnia jej prowadzenie,
- lekceważy polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły
Uczeń wymaga stałej kontroli ze strony nauczyciela oraz współpracy z rodzicami.
Ocena semestralna oraz roczna wystawiane są jako wynik średniej ważonej, wynikającej z ocen, uzupełnionej dodatkowo oceną z zaangażowania. Zasady obliczania ocen:
3. Ustalanie oceny semestralnej następuje według zasady:
• obliczenie średniej ważonej,
• obliczenie średniej arytmetycznej oceny zaangażowania, gdzie A-4, B-3, C-2, D-1:
3,50-4,00 – A
2,50 – 3,49 – B
1,50 – 2,49 – C
1 – 1,49 – D
• ustalenie oceny końcowej, jako sumy średniej ważonej i wartości przypisanej średniej ocenie z zaangażowania:
A +0,4
B +0,2
C 0
D -0,4
Ocena końcowa:
0-1,75 niedostateczny
1,76 -2,65 dopuszczający
2,66 – 3,65 dostateczny
3,66 – 4,65 dobry
4,66 – 5,50 bardzo dobry
5,51 – 6,00 celujący
4. Wagi i formy pracy ucznia, które podlegają ocenie, ustalają nauczyciele w PZO.
Przy wystawianiu oceny celującej, przy znacznych osiągnięciach w konkursach średnia może być niższa. Ostateczną decyzję przy wystawianiu oceny ma nauczyciel.
5. Oceny bieżące, semestralne i końcoworoczne wyrażone są w stopniach wg skali
stopień celujący - 6 (cel.)
stopień bardzo dobry - 5 (bdb.)
stopień dobry - 4 (db.)
stopień dostateczny - 3 (dst.)
stopień dopuszczający - 2 (dop.)
stopień niedostateczny - 1 (ndst.)
Taka skala ocen obowiązuje przy wystawieniu ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych,
tj. śródrocznych i końcoworocznych. W ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych
śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów (+, -)
(+ - wliczamy w średnią ważoną).
+ dodajemy 0,5,
- odejmujemy 0,3, np. 3- to 2,70, 2+ to 2,50)
Ocena ze sprawdzianów i klasówek jest ustalona wg procentu zdobytych punktów:
0% - 30% - niedostateczny (1)
31% - 50% - dopuszczający (2)
51% - 75% - dostateczny (3)
76% - 89% - dobry (4)
90% - 97% - bardzo dobry (5)
98% - 100% - celujący (6) gdy brak zadania „na 6”
90% - 100% - bardzo dobry + zad. dodatkowe – celujący (6)
Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu W danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami W rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej
klasie, ale opanował je na poziomie ustalonym przez nauczycieli danego przedmiotu,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w kryteriach wymagań
podstawowych nauczycieli uczących danego przedmiotu
b) rozwiązuje (wykonuj e) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności,
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu minimum wiadomości, ale braki te nie przeszkadzają
w uzupełnieniu przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych W programie
przedmiotu nauczania W danej klasie, a braki W wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
7. Częstotliwość oceny uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i ilości godzin na
niego przeznaczonych, jednak nie mniej niż jedna ocena w miesiącu.
8. Prace klasowe będą ocenione w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany, testy w ciągu
jednego tygodnia.
9. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni)
otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym
przez nauczyciela danego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych.
11.W jednym dniu może być jeden sprawdzian (praca klasowa), obejmujący dział lub
zagadnienia programowe, a w ciągu tygodnia - dwie takie prace, na tydzień wcześniej
zapowiedziane.
12. Nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny przez siebie wystawionej na
prośbę ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.
13. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu na
zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.
14. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na zasadach
określonych przez nauczyciela przedmiotu.
Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.
2. Ocena z zachowania jest opinią szkoły o:
1) Funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym;
2) Respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
3. Semestralną/ końcoworoczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z
zasadami zawartymi w Regulaminie oceniania zachowania stanowiący załącznik do
niniejszego dokumentu według następującej skali:
wzorowe,
bardzo dobre,
dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz
rodziców ( prawnych opiekunów) z Regulaminem oceniania zachowania
Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie wychowawczej, a rodzice na
pierwszym zebraniu klasowym.
5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i
promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
1. Wystawiona przez nauczyciela ocena końcoworoczna ,,niedostateczny” może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których to przedmiotów
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły i wyznacza go W ostatnim
tygodniu wakacji.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego
załącza się prace pisemne ucznia, skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu,
ocenę ustaloną przez komisję, pytania egzaminacyjne, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę, z zastrzeżeniem ust 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
takiego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
Klasyfikacja uczniów.
Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów zajęć
obowiązkowych, z wyjątkiem przedmiotów i zajęć, z których został zwolniony.
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie określonym w statucie szkoły.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, wg skali 1 – 6 a ocenę zachowania - wychowawca klasy
wg zasad zawartych w Regulaminie oceniania zachowania.
4. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, uzyskał z obowiązujących
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo
ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
ciągłej lub bardzo częstej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia W szkolnym planie
nauczania.
Egzamin klasyfikacyjny.
8. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego).
9. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.
10. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu - na
podstawie odrębnych przepisów - indywidualny program lub tok nauki uczniowi
spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek
szkolny lub nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
techniki, plastyki, muzyki, w-f oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala mu
się oceny zachowania.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu
usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizującego
indywidualny program i tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela tych
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki lub
obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 17 oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyflkacyjnego mogą być obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 13, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego dla ucznia , o którym mowa w ust. 14 - skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 0 ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
17. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niek1asyfikowany”.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
Ostateczna.
Procedury odwołania od oceny klasyfikacyjnej.
l. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -
wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
l) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i
ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia sie z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
l) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne,
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) Wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub W innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej Wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny kłasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona W wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §6
ust 2.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, I
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1 , w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust.1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna.
Zwolnienia z zajęć.
l. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
z wychowania fizycznego i informatyki.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej
opinii.
3. W przypadku zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki W
dokumentacji (dzienniku i arkuszu) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
,,zwolniony”.
Zapis ocen śródrocznych i końcoworocznych.
1. Oceny cząstkowe (śródrocznych i semestralne) nauczyciel wpisuje do dziennika
lekcyjnego, zaś oceny końcoworoczne do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen.
3. Oceny semestralne i końcoworoczne podaje się uczniom ustnie, a rodzicom
(opiekunom prawnym) na piśmie.
Prawa i obowiązki ocenianych w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem zasad
oceniania.
1. Prawa ucznia.
Uczeń ma prawo do:
a) znajomości, jawności ocen,
b) rzetelności i uzasadnienia oceny,
c) znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu,
d) możliwości poprawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej (oceny cząstkowe
na warunkach ustalonych przez nauczyciela),
e) pełnej informacji o możliwości odwołania się od oceny,
Í) możliwości odwołania się od oceny (śródrocznej i końcoworocznej) do dyrektora
szkoły,
g) wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych.
2. Prawa rodziców
Rodzice mają prawo do:
a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
b) bieżącej informacji o postępach dziecka,
c) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny,
d) wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
e) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
f) informacji 0 wymaganiach szkoły.
3. Prawa nauczyciela.
Nauczyciele mają prawo do:
a) zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
b) udziału w egzaminie sprawdzającym, poprawkowym i klasyfikacyjnym
i przygotowaniu do niego zadań,
c) obrony swojej opinii,
d) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.
Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających
wyników nauczania.
Szkoła (nauczyciel, wychowawca) powinna:
l. Wskazywać rodzicom (prawnym opiekunom) na potrzebę kierowania uczniów
z trudnościami w nauce na badania psychologiczno - pedagogiczne.
2. Organizować w miarę potrzeb i możliwości zespoły wyrównawcze, korekcyjno -
kompensacyjne, logopedyczne.
3. Organizować spotkania z pedagogiem, logopedą.
4. Organizować pomoc koleżeńską.
5. Przeprowadzać pedagogizację rodziców.
6. Przeprowadzać indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.
Ewaluacja systemu oceniania.
1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się raz na 3 lata, do 31
maja.
2. Narzędziem ewaluacji będą głównie ankiety, ale również rozmowy, wywiady,
obserwacje, samooceny, ocenianie zewnętrzne, badanie dokumentacji.
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród:
- uczniów - odpowiedzialni są wychowawcy klas;
- nauczycieli - odpowiedzialny jest dyrektor,
- rodziców - odpowiedzialny jest dyrektor.
4. Wyniki ankiet mogą mieć wpływ na Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć uczniowskich.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress