TITLE

DESCRIPTION

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania kl. I – III

                                              WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
                                            W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
                                           IM. JANA PAWŁA II W LEGIONOWIE I JABŁONNIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy dokument stanowi załącznik do statutu  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Milenium”.

2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.

3. WZO jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373).

4. W pierwszym etapie edukacyjnym stosuje się ocenianie opisowe.

1.    Cele oceniania opisowego

Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym ma na celu gromadzenie informacji o dziecku, aby diagnozować stan jego rozwoju – określić jego indywidualną potrzebę i przyczyny występujących trudności w opanowaniu wiedzy. Pytamy więc, czy stawiane dziecku wymagania, oczekiwania nie są za wysokie, za niskie, czy dziecko podąża we właściwym kierunku, czy wymagania są spełnione przez dziecko w określonym czasie oraz czy w dziecku dokonują się zmiany, w jakim kierunku zmierzają, jaki jest ich zakres, tempo, dynamika?

2.    Funkcje oceny opisowej

- klasyfikacyjna:
a.    Ocenia poziom wiedzy ucznia;
b.    Dzięki niej możemy porównać osiągnięcia ucznia z pewnymi standardami;
c.    Wyrażona jest za pomocą określeń: poziom wysoki, poziom bardzo dobry, poziom dobry, poziom dostateczny, poziom niedostateczny;
- diagnostyczno – informacyjna:
a.    Zawiera informacje na temat, co dziecko poznało, zrozumiało, opanowało, nauczyło się, jakie ma umiejętności, co potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki jest jego wysiłek i wkład w pracy.
- korekcyjny:
a.    Zawiera informacje, nad czym dziecko musi popracować, co ma zmienić, czego zaniechać.
- motywacyjna:
a.    Zachęca do dalszej pracy i wysiłku;
b.    Daje możliwość osiągnięcia sukcesu;
c.    Budzi wiarę we własne siły.

3.    Sposób oceniania

- bieżące ocenianie uczniów:
a.    Nauczyciele prowadzą „zeszyty obserwacji”, w których wpisują spostrzeżenia o dziecku dotyczące jego zachowania, postępów w nauce, uwag na temat jego osiągnięć;
b.    W ocenianiu bieżącym postępów edukacyjnych stosujemy trzy określenia: wspaniale, dobrze, musisz popracować oraz stemple;
c.    Opisując zachowanie dziecka nauczyciel stosuje określenia: bardzo dobrze, dobrze, popraw się oraz stemple (jw.).
d.    Uczniowie dokonując samooceny stosują karty samooceny.
e.    „Słoik klasowych sukcesów” – służy do podkreślania każdego dobrze wykonanego przez klasę zadania i indywidualnych sukcesów uczniów. Wypełniony np. makaronem/ kamykami/ muszelkami słoik jest okazją do świętowania klasowego sukcesu, przy czym staramy się by nagrodą było np. spotkanie z ciekawym człowiekiem, wyjście na spacer, przygotowanie pikniku.
- śródroczne ocenianie:
W ocenianiu śródrocznym nauczyciel posługuje się:
a.    Kartą oceny opisowej postępów ucznia (w załączniku);
b.    Kartą samooceny ucznia (w załączniku).
- końcoworoczne ocenianie:
a.    W końcoworocznej ocenie nauczyciel posługuje się kartą samooceny ucznia;
b.    Końcoworoczna ocena wpisywana jest do arkusza ocen oraz na świadectwo MEN.

4.    Częstotliwość oceniania

Ocenianie w nauczaniu zintegrowanym ma charakter ciągły i odbywa się na bieżącą w klasie i na zajęciach poza budynkiem szkolnym, podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
    Sprawdzanie na bieżąco wykonywanych samodzielnie w klasie i w domu prac praktycznych i teoretycznych, indywidualnych lub grupowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych, zeszytów, testów kontrolnych, kart pracy. Dostrzeganie wysiłku i chęci uczenia się. Nagradzanie uśmiechem, pochwałą i gestem. Podkreślanie osiągnięć ucznia, nie porównując go z innymi. Informowanie ucznia i rodziców o postępach w nauce i ewentualnych niedociągnięciach, koniecznych do uzupełnienia.
    Stosowanie wszelkich dostępnych sposobów oceniania wspomagającego, tj. obserwacji ucznia w różnych sytuacjach, jego pracy, rozmów z nim, słuchania wypowiedzi o nim od innych nauczycieli, uczniów, pisanie recenzji prac.
    Gromadzenie w teczkach prac dzieci:
- kart pracy;
- zeszytów;
- wybranych prac;
- sprawdzianów.
    Stosowanie sprawdzianów (testów):
a.    Z zakresu edukacji matematycznej po każdym przerobionym dziale materiału;
b.    Z zakresu edukacji polonistyczno – środowiskowej (test łączony);
c.    W klasie pierwszej nauczyciel raz w miesiącu przeprowadza pisanie z pamięci;
d.    Począwszy od drugiego semestru każdy nauczyciel przeprowadza raz w miesiącu pisanie ze słuchu;
e.    Każdy sprawdzian zawiera ściśle określoną punktacje i jest oceniany słowami: wspaniale, dobrze, musisz jeszcze popracować wraz z komentarzem nauczyciela;
f.    Poprawiony sprawdzian nauczyciel musi oddać w terminie tygodnia od daty jego przeprowadzenia;
g.    Na koniec każdego semestru przeprowadzamy test kontrolny:
- matematyczny;
- polonistyczno – środowiskowy.
W celu orientacji stopnia opanowanego materiału i zaplanowania ćwiczeń korygujących.

5.    Zakres oceniania

Przy ocenie uwzględnia się:
- rozwój emocjonalno – społeczny, w tym między innymi pokonywanie problemów, poziom adaptacji do życia w klasie i w szkole, aktywność na zajęciach, obowiązkowość, prace w grupie, samodzielność.
- edukacje polonistyczną: mówienie, czytanie, pisanie;
- edukację matematyczną;
- edukacje artystyczną;
- edukacje środowiskową;
- zainteresowania ucznia;
- sprawność fizyczną dziecka;
- język angielski;

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

6.    Ocena z zachowania

W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1.    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2.    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
Ustalenie oceny z zachowania jest jawne dla ucznia i jego opiekunów prawnych oraz grona pedagogicznego.

Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel opiera się na obserwacjach własnych i innych pracowników szkoły. Wysłuchuje także opinii zespołu klasowego.

Wychowawcy poszczególnych klas mogą oceniać zachowanie uczniów według kryteriów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klasy.
Ustala się następujące wytyczne do oceny opisowej oceny zachowania ucznia:
a.    Postawy proedukacyjne (stosunek do obowiązków szkolnych):
- aktywność na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych;
- frekwencja (punktualność, spóźnienia);
- dyscyplina na lekcji ( poszanowanie prawa do nauki innych uczniów);
- praca na miarę możliwości;
- poszanowanie mienia i tradycji szkoły ( w tym noszenie mundurka szkolnego);
- samoocena i samokontrola w procesie dydaktycznym.
b. Postawy prospołeczne (kultura osobista, zasady współżycia w zespole):
- stosunek do koleżanek i kolegów, nauczycieli, pracowników obsługi;
- kultura języka;
- pomoc koleżeńska i aktywność społeczna ( w klasie i poza szkołą);
- umiejętność rozwiązywania problemów;
- podporządkowanie się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, dyrektora;
- poszanowanie godności innych osób;
- tolerancja wobec poglądów i przekonań innych osób;
- przeciwstawianie się brutalności i wulgarności;
- uczciwość, prawdomówność;
- zachowanie empatyczne i asertywne;
- samokontrola i samoocena w sytuacji społecznej.
c.   Postawy prozdrowotne (zdrowie, higiena, bezpieczeństwo):
- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych;
- dbałość o zdrowie;
- dbałość o estetykę ubioru, wyglądu (czystość, higiena) własną i otoczenia.

KLASA I

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki

Zakres czytania i pisania
- interesuje się książkami i czytaniem
- samodzielnie czyta lektury
- rozumie czytany tekst
- pisze proste, krótkie zdania, pisze z pamięci
- dba o staranność i estetykę oraz poprawność graficzną pisma
Zakres mówienia, wypowiadania się
- posiada bogaty zasób słownictwa
- odtwarza z pamięci tekst dla dzieci
- uczestniczy w zabawie teatralnej prawidłowo ilustruje mimiką, gestem, ruchem
- potrafi wypowiadać się na każdy temat kilkoma powiązanymi ze sobą zdaniami rozwiniętymi
- mówi na temat, zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych
Zakres kultury języka
- komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi
- w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy
- uwzględnia zmiany siły i tonu głosu

Poziom bardzo dobry
Zakres czytania i pisania
- rozumie czytany tekst
- czyta zdaniami
- pisze proste, krótkie zdania, pisze z pamięci
Zakres mówienia, wypowiadania się
- potrafi wypowiadać się na każdy temat kilkoma powiązanymi ze sobą zdaniami prostymi
- popełnia niewielkie błędy przy odtwarzaniu tekstu dla dzieci z pamięci
- uczestniczy w zabawie teatralnej popełnia niewielkie błędy ilustrując mimiką, gestem, ruchem
- mówi na temat, zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych
Zakres kultury języka
- zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi
- w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Poziom dobry
Zakres czytania i pisania
- czyta sylabami
- pisze proste, krótkie zdania,
- popełnia drobne błędy pisząc z pamięci
Zakres mówienia, wypowiadania się
- zasób słów w normie
- potrafi wypowiadać się zwrotami
- popełnia błędy przy odtwarzaniu tekstu dla dzieci z pamięci
- uczestniczy w zabawie teatralnej popełnia błędy ilustrując mimiką, gestem, ruchem
- zadaje pytania i umiejętnie odpowiada na pytania innych
Zakres kultury języka
-  mało zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi
- w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy

Poziom dostateczny
Zakres czytania i pisania
- czyta głoskując
- ma trudności w analizie i syntezie dłuższych wyrazów
- robi błędy pisząc proste wyrazy,
- nie potrafi pisać z pamięci
Zakres mówienia, wypowiadania się
- posiada ubogi zasób słownictwa
-  niechętnie się wypowiadać
- nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci
- niechętnie w zabawie teatralnej
- nie odpowiada na pytania innych
Zakres kultury języka
-  mało zrozumiale komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
- nie dba o kulturalne zwracanie się do rozmówcy

Poziom niedostateczny
Zakres czytania i pisania
- nie zna wszystkich liter alfabetu
- ma trudności w analizie i syntezie dłuższych wyrazów
- robi błędy pisząc proste wyrazy,
- nie potrafi pisać z pamięci
Zakres mówienia, wypowiadania się
- posiada ubogi zasób słownictwa
- niechętnie się wypowiadać
- nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci
- nie uczestniczy w zabawie teatralnej
- nie odpowiada na pytania innych
Zakres kultury języka
-  nie komunikuje o swoich spostrzeżenia, potrzeby, odczucia
- nie dba o kulturalne zwracanie się do rozmówcy

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki

- liczy w zakresie 20 w pamięci
- liczy od 0 do 20, także wspak
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20, prawidłowo zapisuje te działania
- wyprowadza kierunki od siebie i innych
- prawidłowo klasyfikuje obiekty
- potrafi ułożyć treść zadania do podanego działania
- zna figury geometryczne
- zna pojęcie długu i konieczności spłacania go
- zna monety i banknoty będące w obiegu
- zna nazwy dni tygodnia i miesiąca
- odczytuje godziny na zegarze
- samodzielnie mierzy odcinki za pomocą linijki

Poziom bardzo dobry

- liczy w zakresie 10 w pamięci
- liczy od 0 do 20, także wspak
- popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 20,
-  prawidłowo zapisuje działania
- wyprowadza kierunki od siebie
- prawidłowo klasyfikuje obiekty
- rozumie treść zadań tekstowych potrafi samodzielnie je rozwiązać
- zna figury geometryczne
- zna pojęcie długu i konieczności spłacania go
- zna monety i banknoty będące w obiegu
- zna nazwy dni tygodnia i miesiąca
- odczytuje godziny na zegarze
- mierzy odcinki za pomocą linijki – z pomocą nauczyciela

Poziom dobry

- liczy w zakresie 10 w pamięci
- liczy od 0 do 20,
- popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 20,
-  robi błędy podczas zapisywania działań
-  popełnia błędy przy wprowadzaniu kierunków od siebie
- popełnia błędy przy klasyfikacji obiektów
- rozumie treść zadań tekstowych, rozwiązuje je z pomocą nauczyciela
- zna figury geometryczne
- nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go
- nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu
-  popełnia błędy przy wymienianiu nazwy dni tygodnia i miesięcy
-  popełnia błędy przy odczytywaniu godzin na zegarze
- mierzy odcinki za pomocą linijki – z pomocą nauczyciela

Poziom dostateczny

- liczy w zakresie 10 na konkretach
- liczy od 0 do 20,
-  często popełnia błędy podczas dodawania i odejmowania w zakresie 10,
-  robi błędy podczas zapisywania działań
-  nie zna kierunków
- często popełnia błędy przy klasyfikacji obiektów
- nie rozumie treści zadań tekstowych,
- popełnia błędy w nazewnictwie figury geometryczne
- nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go
- nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu
-  popełnia błędy przy wymienianiu nazwy dni tygodnia
- nie zna nazw miesięcy
-  nie odczytuje godzin na zegarze
- nie potrafi zmierzyć odcinka za pomocą linijki

Poziom niedostateczny

- nie liczy w zakresie 10 lub liczy tylko na konkretach
-  ma kłopoty z liczeniem od 0 do 20,
-  ma duże trudności podczas dodawania i odejmowania w zakresie 10,
-  nie potrafi zapisywać działań
-  nie zna kierunków
- nie potrafi klasyfikować obiektów
- nie rozumie treści zadań tekstowych,
- ie zna figur geometrycznych
- nie zna pojęcie długu i konieczności spłacania go
- nie zna wartości monet i banknotów będące w obiegu
-  nie zna nazwy dni tygodnia
- nie zna nazw miesięcy
-  nie odczytuje godzin na zegarze
- nie potrafi zmierzyć odcinka za pomocą linijki

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Poziom wysoki

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, polu, sadzie i ogrodzie
- zna zagrożenia dla środowiska, chroni przyrodę
- wie jak segregować śmieci, samodzielnie segreguje śmieci
- zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, wie jak się wtedy zachować
- zna zagrożenia ze strony zwierząt
- wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku
- posiada bardzo bogatą wiedzę o świecie
- zna zasady higieny, stosuje je

Poziom  bardzo dobry

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, polu, sadzie i ogrodzie
- zna zagrożenia dla środowiska, chroni przyrodę
- wie jak segregować śmieci,
- zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych, wie jak się wtedy zachować
- zna zagrożenia ze strony zwierząt
- wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku
- posiada dobrą wiedzę o świecie
- zna zasady higieny, stosuje je

Poziom  dobry

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące tylko w niektórych środowiskach
- zna zagrożenia dla środowiska,
- wie jak segregować śmieci,
- zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych,
- zna zagrożenia ze strony zwierząt
- wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku
- posiada ogólną wiedzę o świecie
- zna zasady higieny, nie zawsze je stosuje

Poziom  dostateczny

- popełnia błędy przy rozpoznawaniu roślin i zwierząt
- zna tylko niektóre zagrożenia dla środowiska,
- nie wie  jak segregować śmieci,
- nie zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych,
-  nie zna zagrożenia ze strony zwierząt
- nie wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku
- posiada nikłą wiedzę o świecie
- zna zasady higieny, nie stosuje ich

Poziom  niedostateczny

- nie rozpoznaje roślin i zwierząt
- nie zna zagrożeń środowiska,
- nie wie  jak segregować śmieci,
- nie zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych,
-  nie zna zagrożenia ze strony zwierząt
- nie wie jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku
- nie zna zasady higieny, nie stosuje ich

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Poziom wysoki

- rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu
- recytuje wiersze, rymowanki
- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
- rozumie sens opowiedzianych historyjek

Poziom bardzo dobry

- rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
- nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu
-  popełniając drobne błędy recytuje wiersze, rymowanki
- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
- rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom dobry

-  nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela
- popełnia drobne błędy  nazywając obiekty w najbliższym otoczeniu
-  popełniając drobne błędy recytuje rymowanki
- popełnia drobne błędy śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego
-nie zawsze  rozumie sens opowiedzianych historyjek gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom dostateczny

-  nie rozumie polecenia nauczyciela
- robi błędy  nazywając obiekty w najbliższym otoczeniu
-  nie potrafi recytować rymowanek
-  robi błędy śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego
- na ogół nie  rozumie sensu opowiedzianych przez nauczyciela historyjek nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Poziom niedostateczny

-  nie rozumie polecenia nauczyciela
- nie potrafi nazwać obiektów w najbliższym otoczeniu
-  nie potrafi recytować rymowanek
-  nie śpiewa piosenek z repertuaru dziecięcego
- nie  rozumie sensu opowiedzianych przez nauczyciela historyjek nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

EDUKACJA MUZYCZNA

Poziom wysoki

- chętnie śpiewa, powtarza prostą melodię
- potrafi bezbłędnie zaśpiewać piosenkę
- odtwarza proste rytmy
- realizuje proste schematy rytmiczne
- świadomie i aktywnie słucha muzyki
- kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom bardzo dobry

- chętnie śpiewa, powtarza prostą melodię
- potrafi zaśpiewać piosenkę
- odtwarza proste rytmy popełniając przy tym drobne błędy
- realizuje proste schematy rytmiczne
- świadomie słucha muzyki
- kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom dobry

- powtarza prostą melodię popełniając błędy
- potrafi zaśpiewać piosenkę
- odtwarza proste rytmy popełniając błędy
- realizuje proste schematy rytmiczne
- kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom dostateczny

- nie potrafi powtórzyć prostej melodii
- nie chętnie śpiewa piosenkę
-  robi błędy podczas odtwarzania prostego rytmu
- realizuje proste schematy rytmiczne
- niekulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

Poziom niedostateczny

- nie potrafi powtórzyć prostej melodii
- nie chętnie śpiewa piosenkę
-  robi błędy podczas odtwarzania prostego rytmu
- nie realizuje prostych schematów rytmicznych
- niekulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

KLASA II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki (A)

•    czyta tekst całymi zdaniami, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki interpunkcyjne;
•    czyta literaturą nie tylko szkolną, ma swoje ulubione książki, czasopisma;
•    wypowiada się pełnymi zdaniami, potrafi ułożyć samodzielnie opis, opowiadanie, posiada bardzo bogaty zasób słownictwa;
•    poprawnie przepisuje tekst z tablicy, bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu;
•    zna części mowy i potrafi samodzielnie wypisać je z tekstu;
•     zna zasady pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”, „h”;
•    doskonale pisze zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom bardzo dobry (B)

•    czyta bardzo dobrze, wyrazami, uwzględnia znaki interpunkcyjne, rozumie czytany tekst, posiada bogaty zasób słownictwa;
•    wypowiada się krótkimi zdaniami, potrafi ułożyć krótkie opowiadanie;
•    bezbłędnie przepisuje tekst z tablicy, bardzo dobrze pisze z pamięci i ze słuchu;
•    zna części mowy, potrafi wypisać je z tekstu;
•     zna pisownię wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”, „h”;
•    bardzo dobrze pisze zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom dobry (C)

•    czyta sylabami, powoli, czasami tylko uwzględnia znaki interpunkcyjne;
•    wypowiada się wyrazami, z pomocą nauczyciela ułoży krótkie opowiadanie, średni zasób słownictwa;
•    czasem popełnia błędy przy przepisywaniu z tablicy, przy pisaniu z pamięci i ze słuchu;
•    ma niepełne wiadomości o częściach mowy, z pomocą nauczyciela odnajdzie je w tekście;
•     robi błędy w wyrazach z „ó”, „rz”, „ch”;
•    czasem popełnia błędy pisząc zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom dostateczny (D)

•    czyta głosując, rzadko stosuje znaki interpunkcyjne, rzadko rozumie czytany tekst;
•    wypowiada się niechętnie, posiada ubogi zasób słownictwa;
•    popełnia dużo błędów przy przepisywaniu tekstu z tablicy, przy pisaniu z pamięci i ze słuchu;
•    ma duże problemy z odróżnianiem części mowy, ze znalezieniem ich w tekście;
•    popełnia bardzo dużo błędów w pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ch”;
•    popełnia bardzo dużo błędów pisząc zdania w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Poziom niedostateczny (E)

•    czyta głosując, nie stosuje znaków interpunkcyjnych, nie rozumie czytanego tekstu;
•    wypowiada się bardzo niechętnie, prostymi wyrazami, posiada bardzo ubogi zasób słownictwa;
•    popełnia bardzo dużo błędów przy przepisywaniu z tablicy, nie potrafi pisać z pamięci i ze słuchu;
•    nie zna części mowy, nie potrafi odnaleźć ich w tekście;
•    nie zna zasad pisowni z „ó” i „rz”, „ch”;
•    nie potrafi napisać zdań w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki (A)

•    doskonale dodaje i odejmuje w zakresie 100;
•    doskonale mnoży i dzieli w zakresie 30;
•    doskonale zna jednostki: kilogram, metr, litr;
•    potrafi dokonać obliczeń zegarowych, pieniężnych, kalendarzowych;
•    doskonale rozwiązuje równania;
•    doskonale rozwiązuje, układa i przekształca zadania tekstowe;
•    doskonale mierzy długości i kreśli odcinki;
•    zna figury geometryczne.

Poziom bardzo dobry (B)

•    bardzo dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 100;
•    bardzo dobrze mnoży i dzieli w zakresie 30;
•    samodzielnie rozwiązuje równania i zadania tekstowe;
•    samodzielnie dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
•    samodzielnie mierzy długości i kreśli odcinki;
•    zna figury geometryczne.

Poziom dobry (C)

•    dobrze dodaje i odejmuje w zakresie 100 popełniając niekiedy błędy;
•    popełnia drobne błędy podczas mnożenie i dzielenia w zakresie 30;
•    rozwiązuje równania i zadania tekstowe z pomocą nauczyciela;
•    z pomocą nauczyciela dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
•    rozpoznaje figury geometryczne.

Poziom dostateczny (D)

•    popełnia dużo błędów przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100;
•    popełnia dużo błędów podczas mnożenia i dzielenia w zakresie 30;
•    ma problemy z rozwiązaniem równania i zadania tekstowego;
•    popełnia bardzo dużo błędów przy obliczeniach zegarowych i  kalendarzowych;
•    rozpoznaje figury geometryczne z pomocą nauczyciela.

Poziom niedostateczny (E)

•    nie potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100;
•    nie potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30;
•    nie rozumie treści zadań i nie potrafi ich rozwiązać;
•    nie potrafi dokonać obliczeń zegarowych i kalendarzowych;
•    nie zna figur geometrycznych.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Poziom doskonały (A)

•    posiada bardzo rozległą wiedzę o otaczającym świecie;
•    potrafi wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
•    doskonale zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię;
•    zna i stosuje zasady higieny osobistej;
•    potrafi wymienić nazwy popularnych warzyw i owoców.

Poziom bardzo dobry (B)

•    posiada bardzo dobrą orientację o otaczającym świecie;
•    umie wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
•    bardzo dobrze zna zasady przechodzenia przez jezdnię;
•    zna i stosuje zasady higieny osobistej;
•    potrafi wymienić kilka warzyw i owoców.

Poziom dobry (C)

•    posiada orientację o otaczającym świecie;
•    z pomocą nauczyciela potrafi wymienić kilka gatunków ptaków i ssaków;
•    dobrze zna zasady przechodzenia przez jezdnię;
•    zna zasady higieny osobistej.

Poziom dostateczny (D)

•    posiada słabą orientację o otaczającym świecie;
•    ma problemy z wymienieniem kilku ptaków i ssaków;
•    z pomocą nauczyciela powie, jak należy zachować się na jezdni;
•    nie zawsze stosuje zasady higieny osobistej.

Poziom niedostateczny (E)

•    nie posiada wiedzy o otaczającym świecie;
•    nie potrafi wymienić ptaków, ssaków;
•    nie zna zasad przechodzenia przez jezdnię;
•    nie przestrzega zasad higieny osobistej.

KLASA III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poziom wysoki

-  wypowiada się pięknie, barwnie i komunikatywnie, wielozdaniowo;
-  zachowuje elementy techniki mówienie: siła głosu, tempo, intonacja – wypowiada się jasno, wyraźnie, w rozwiniętej uporządkowanej logicznej formie na temat własnych przeżyć, lektury, filmów, sytuacji wymyślonych;
-  posiada bardzo bogate słownictwo;
-  posługuje się zdaniami złożonymi;
-  posiada umiejętności wnioskowania i uogólniania;
-  posiada umiejętności prowadzenia dyskusji na określony temat;
-  dobrze rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski;
-  czyta płynnie, poprawnie, wyraziście, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji;
-  czyta cicho ze zrozumieniem, zrelacjonuje przeczytaną treść;
-  wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
-  chętnie czyta książki, czasopisma;
- korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym
-  pisze kształtnie, czytelnie, estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
-  prawidłowo rozmieszcza tekst na stronicy;
-  posiada znajomość zasad ortograficznych, pisze bezbłędnie;
-  pisze bogate formy wypowiedzi (własna twórczość, np. wiersze);
-  samodzielnie potrafi zredagować opowiadanie, list, zawiadomienie, zaproszenie, notatkę, życzenie;
-  zna części mowy oraz formy gramatyczne (liczba, rodzaj, czas);

Poziom bardzo dobry

-  wypowiada się w sposób przemyślany i poprawny pod względem gramatycznym oraz logicznym;
-  wypowiada się pełnymi zdaniami, często posługuje się zdaniami złożonymi;
-  potrafi swobodnie rozmawiać z nauczycielem i innymi uczniami;
- posiada bogate słownictwo;
-  bardzo dobrze rozumie czytany tekst;
-  opracowane teksty czyta płynnie i poprawnie;
-  posiada właściwe tempo pisania;
-  pisze czytelnie i kształtnie;
-  zna zasady ortograficzne;
-  zna podstawowe części mowy;
-  pisze krótkie opowiadania o poprawnej strukturze;
-  potrafi redagować podstawowe formy użytkowe, np. list, zaproszenie;

Poziom dobry

- wypowiada się chętnie, prostymi zdaniami;
- potrafi swobodnie rozmawiać na znane i bliskie tematy;
- dość płynnie czyta tekst znany i nieznany;
- z pomocą nauczyciela redaguje opowiadanie, opis;
- posiada średni zasób słownictwa;
- pisze bezbłędnie wyrazy często powtarzane, w wyrazach trudniejszych czasami robi błędy;
- czasami popełnia błędy podczas rozpoznawania części mowy;
- pisze w dobrym tempie;
- poprawnie przepisuje z tablicy;

Poziom dostateczny

- wypowiada się wolno, robi przerwy;
- swobodne wypowiedzi są chaotyczne, bardzo często wymagają pomocy ze strony nauczyciela;
- posiada niski zasób słownictwa;
- tekst nieznany czyta wolno, robiąc błędy;
- często popełnia błędy ortograficzne przy przepisywaniu z tablicy i podczas pisania z pamięci i ze słuchu;
- ma trudności z rozróżnianiem części mowy;

Poziom niedostateczny

- wypowiada się krótko, używając zdań pojedynczych nierozwiniętych;
- robi błędy gramatyczne w wypowiedziach;
- niechętnie podejmuje rozmowy;
- czyta wolno, przekręca wyrazy i gubi się w czytanym tekście;
- ma kłopoty w poprawnym przepisywaniu tekstu z tablicy;
- nie potrafi redagować dłuższych form wypowiedzi, na dany temat wypowiada się jednym zdaniem;
- posiada wolne tempo pisania;
- nie zna zasad ortograficznych;
- nie rozpoznaje części mowy.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poziom wysoki

- posiada ukształtowane pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego;
- potrafi zapisać liczby do 100, do 1000, do 10000;
- biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, 1000;
- zna i stosuje własności dodawania i odejmowania ( potrafi je zawsze wykorzystać);
- zna algorytm działań pisemnych;
- biegle, poprawnie mnoży, dzieli w zakresie 100, zna i stosuje ze zrozumieniem własności dzielenia i mnożenia;
- zna i stosuje poprawnie ze zrozumieniem kolejności wykonywania działań;
- samodzielnie potrafi dokonać analizy zadania tekstowego, samodzielnie rozwiązuje proste i złożone zadania tekstowe;
- potrafi układać zadania tekstowe oraz przekształcać je;
- potrafi mierzyć, ważyć, płacić samodzielnie ze zrozumieniem;
- zna się na zegarze i kalendarzu, dokonuje obliczeń, odczytów samodzielnie ze zrozumieniem;
- posiada praktyczną znajomość prostopadłości i równoległości.

Poziom bardzo dobry

- liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby
w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
-  zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
-  porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków
<, >, =);
- biegle dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych);
sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
- bezbłędne podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki
dzielenia za pomocą mnożenia;
-  rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
(bez przenoszenia na drugą stronę);
-  rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym
zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
-  wykonuje  obliczenia pieniężne i bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;
-  sprawnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów
oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje
obliczenia dotyczące tych miar; używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych;
-  waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram;
wykonuje obliczenia, używając tych miar;
- odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
- odczytuje temperaturę;
- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
-  podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje
chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach
życiowych;
- odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym;posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje obliczenia zegarowe;
- rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe,
położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje
odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów
(w centymetrach);
- rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu
i pomniejszeniu;

Poziom dobry

- rzadko popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100;
- czasami popełnia błędy podczas mnożenia i dzielenia w zakresie 100;
- wykonuje proste obliczenia pieniężne;
- zazwyczaj odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym;posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
- zazwyczaj potrafi odczytać temperaturę;
- zazwyczaj potrafi odmierzyć płyny różnymi miarkami;
- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka
(bez przenoszenia na drugą stronę);
-  zazwyczaj rozwiązuje proste zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
-  wykonuje proste obliczenia pieniężne;
-  mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów
oraz odległości; zazwyczaj prawidłowo posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr;
- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, popełniając tylko nieliczne błędy;
- rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt;

Poziom dostateczny

- ma problemy z pojęciem dziesiątkowego systemu pozycyjnego;
- potrafi zapisać liczby do 100, ma problemy z zapisaniem liczb do 1000;
- często popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100;
- ma trudności w zastosowywaniu własności dodawania i odejmowania;
- ma kłopoty z mnożeniem i dzieleniem w zakresie 100;
-  ma trudności w rozwiązywaniu łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka(bez przenoszenia na drugą stronę);
- ma trudności w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych, zadań złożonych w ogóle nie potrafi rozwiązać;
- ma trudności z wykonaniem prostych obliczeń pieniężnych;
- ma trudności z mierzeniem i zapisywaniem wyników pomiaru długości;
- ma trudności z ważeniem przedmiotów;
- ma trudności ze znajomością zegara;
- z pomocą nauczyciela zapisze liczby w systemie rzymskim od I – XII;
- z pomocą nauczyciela odczyta temperaturę;
- ma problemy z odmierzeniem płynów różnymi miarkami;
- ma trudności w nazywaniu podstawowych figur geometrycznych;

Poziom niedostateczny

- popełnia liczne błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100;
- nie potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100;
- nie potrafi rozwiązać łatwych równań jednodziałaniowych z niewiadomą w postaci okienka(bez przenoszenia na drugą stronę);
- nie potrafi rozwiązać nawet prostych zadań tekstowych;
- nie potrafi zastosować własności dodawania i odejmowania;
- nie potrafi odczytywać kalendarza;
- nie potrafi ważyć przedmiotów;
- nie potrafi mierzyć długości;
- nie potrafi odmierzyć płynów różnymi miarkami;
- nie potrafi wykonać nawet prostych obliczeń pieniężnych;
- nie potrafi odczytać i zapisać liczby w systemie rzymskim;
- nie potrafi nazwać podstawowych figur geometrycznych;

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Poziom wysoki

- posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku, zawsze stosuje ją w praktyce;
- potrafi obserwować różne zjawiska, analizować je, opisywać, a nawet niektóre wyjaśniać;
- dostrzega i rozumie związki przyczynowo – skutkowe w świecie przyrody;
- wykazuje duże zainteresowanie przyrodą;
- zna warunki wpływające na wzrost i rozwój roślin, prowadząc najprostsze zabiegi pielęgnacyjne w hodowli roślin;
- nazywa i rozróżnia rośliny uprawne;
- rozróżnia i nazywa warstwy lasu oraz potrafi wymienić przykłady roślin tworzących te warstwy;
- rozróżnia rodzaje transportu lądowego, wodnego i powietrznego;
- zna potrzebne informacje do posługiwania się mapą, planem i wykorzystuje je w praktyce.

Poziom bardzo dobry

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże
przyczynę ze skutkiem;
- opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące
i w zbiornikach wodnych;
- nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego,
nizinnego, górskiego;
- wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje
i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
- wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;
- podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie
zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek;
- zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
- dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Poziom dobry

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze;
- potrafi opisać życie w jednym, wybranym ekosystemie, np. w lesie;
- zna charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
- wymieni niektóre zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;
- wyjaśnia zależność niektórych zjawisk przyrody od pór roku;
- zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
- nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
- z niewielką pomocą nauczyciela wymieni podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
- stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Poziom dostateczny

- z pomocą nauczyciela obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze;
- rozróżnia typy krajobrazów Polski: nadmorski, nizinny, górski;
- wymieni nieliczne zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski;
- ma trudności w nazywaniu części ciała i organów zwierząt i ludzi;
- ma trudności w wyjaśnianiu zależności zjawisk przyrodniczych;
- ma trudności w wymienieniu podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się;

Poziom niedostateczny

- nie posiada wiedzy o otaczającym świecie;
- jest niechętnym obserwatorem przyrody;
- nie potrafi rozróżniać elementów środowiska;
- nie rozróżnia typów krajobrazów Polski;
- nie potrafi wymienić zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski;
- nie potrafi wyjaśnić zależności zjawisk przyrodniczych;
- nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się;
- nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

Załącznik  nr 1
OCENA OPISOWA POSTĘPÓW UCZNIA I SEMESTR

……………..                                                                                   data,                     Jabłonna………………..
Pieczęć szkoły
Imię i nazwisko ucznia   ……………………
Rok szkolny   ………………………                    Klasa    …………..
Umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej:
Mówienie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czytanie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pisanie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gramatyka i ortografia.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Umiejętności w zakresie edukacji matematycznej:
Sprawność rachunkowa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geometria.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Orientacja w środowisku społeczno – przyrodniczym:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informacje o zachowaniu dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mocne strony dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazówki do dalszej pracy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Język angielski – imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Religia– imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Muzyka– imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Informatyka– imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wychowanie fizyczne– imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plastyka – imię, nazwisko, podpis nauczyciela prowadzącego ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2
Instrukcja do karty samooceny ucznia.
W ocenianiu bieżącym oraz śródrocznym nauczyciel korzysta z karty samooceny ucznia.
1.    Dla każdego ucznia w klasie przyporządkowane są czterotygodniowe karty samooceny, odpowiednio:
•    Klasa 0 – gąsienica (zał. nr 3)
•    Klasa I – zamek (zał. nr 4)
•    Klasa II- akwarium (zał. nr 5)
•    Klasa III- kosmos (zał. nr 6)
2.    Każdy obrazek składa się z elementów symbolizujących: zachowanie wraz z zaangażowaniem w naukę, odpowiedni strój szkolny, utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.
3.    Na koniec każdego tygodnia uczniowie wraz z nauczycielem dokonują podsumowania wyżej wymienionych elementów. Nauczyciel w tym celu wspomaga uczniów „zeszytem obserwacji”.
4.    Po dokonaniu słownego podsumowania uczniowie otrzymują karty samooceny, na których mogą pokolorować elementy takie jak:
•    Klasa 0 – w gąsienicy – 3 różne figury na brzuchu
•    Klasa I – w domku – schody, drzwi i okna
•    Klasa II- w akwarium – 3 rodzaje rybek
•    Klasa III- w kosmosie - 3 różne ciała niebieskie
5.    Warunkiem pokolorowania wszystkich trzech elementów na koniec tygodnia jest: odpowiednie zachowanie, właściwy strój szkolny i utrzymanie porządku w swoim otoczeniu.
6.    Pozytywną konsekwencją pokolorowania w. w. trzech elementów obrazka jest możliwość pokolorowania jednego z czterech ulubionego motywu (np. minecraft, furby).
7.    Po upływie 4 tygodni, jeżeli pokolorowane są co najmniej 3 ulubione motywy wówczas uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress