TITLE

DESCRIPTION

Regulamin oceniania zachowania

                                        REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
                W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
                                               W LEGIONOWIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373) ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwołania.

Ocenianie
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz zasad obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

Ocenianie wewnątrzszkolne
Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
Informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
Motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu.
Dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o zachowaniu ucznia.
Ocena z zachowania ucznia w szkole i poza nią wyraża:
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Okazywanie szacunku innym osobom.

Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy.

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia
Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Zachowanie ucznia w klasach IV – VIII ocenia się według skali:
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję i ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt.4.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu, ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra.
Ocena z zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
Ocena z zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną.
Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych) z regulaminem oceniania zachowania.
Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje automatycznie ocenę naganną.
W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.

Skala ocen
I  OCENA WZOROWA
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny oraz w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej otrzymał wszystkie oceny pozytywne.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
Uczeń:
- nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego  powrocie do szkoły,
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole oraz  sam podejmuje się realizacji zadań,
- inicjuje prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska, planuje a następnie wykonuje je baz zarzutu oraz pobudza do aktywności innych,
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- zawsze jest przygotowany do zajęć,
- systematycznie nosi odpowiedni strój uczniowski – mundurek, zawsze pamięta o zmianie obuwia,
- posiada zeszyt korespondencji i okazuje go na każde polecenie nauczyciela.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- przestrzega wszystkich zasad zawartych w statucie szkoły, przepisów BHP,
- jest aktywny w szkole i poza nią, w miarę swoich możliwości reprezentuje szkołę (wolontariat, harcerstwo, konkursy, zawody sportowe itp.), osiągając sukcesy,
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej,
- dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegów,
- informuje osoby dorosłe o zaistniałym incydencie niszczenia mienia,
- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym lub mundurku, kulturalnie zachowuje się podczas szkolnych imprez i uroczystości,
- szanuje symbole narodowe, szkolne i religijne,
- kultywuje ważne dla szkoły uroczystości – Dzień Papieski, Pasowanie na Ucznia, udział w wyborach Samorządu Szkolnego, Dzień Sportu, Festiwal Teatralny „Maska”,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym także prywatnych wyjazdów rodzinnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów),
- wzorowo dba o piękno mowy ojczystej.
e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych i zajęć szkolnych, nie opuszcza samowolnie świetlicy,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.),
- oczekuje na zajęcia szkolne w świetlicy szkolnej, bez konieczności przypominania mu o tym przez nauczycieli,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników,
- nie bierze udziału w bullyingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania bullyingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów,
- zgłasza konflikty, bójki osobom dorosłym, właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, potrafi łagodzić napięcia w klasie,
- stosuje się do zasad regulaminu pracowni klasowych, sali gimnastycznej oraz świetlicy,
- dba o właściwe odżywianie (przerwa owocowa)
- dba o higienę ciała i stroju.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- nie ma znaczących negatywnych uwag w dzienniku lub tzw. zeszycie uwag, posiada natomiast liczne wpisy pozytywne,
- jest miły, koleżeński, uprzejmy i grzeczny,
- zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie wchodzi w konflikty z kolegami, nauczycielami; nie rozwiązuje w sposób siłowy konfliktów z rówieśnikami,
- właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, w czasie pobytu na świetlicy szkolnej, w trakcie posiłków.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy,
- stosuje formy grzecznościowe zgodnie z obowiązującymi normami,
- respektuje polecenia pracowników szkoły,
- toleruje odmienność światopoglądów, odmienność religijną, narodowościową i kulturową.

II OCENA BARDZO DOBRA
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego  powrocie do szkoły,
Uczeń:
- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców (np. przedłużająca się wizyta u lekarza),
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole,
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- zawsze jest przygotowany do zajęć
- systematycznie nosi odpowiedni strój uczniowski – mundurek, zawsze pamięta o zmianie obuwia
- posiada zeszyt korespondencji i okazuje go na każde polecenie nauczyciela.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- przestrzega wszystkich zasad zawartych w statucie szkoły, przepisów BHP,
- jest aktywny w szkole i poza nią (wolontariat, harcerstwo),
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej,
- dba o mienie szkoły,
- reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych,
- szanuje tradycję szkolną – na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym lub mundurku,
- kultywuje ważne dla szkoły uroczystości – Dzień Papieski, Pasowanie na Ucznia, udział w wyborach Samorządu Szkolnego, Dzień Sportu, Festiwal Teatralny „Maska”,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów),

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć lekcyjnych; nie opuszcza samowolnie świetlicy,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.),
- oczekuje na zajęcia lekcyjne w świetlicy szkolnej, bez konieczności przypominania mu o tym przez nauczycieli,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników,
- nie bierze udziału w bullyingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania bullyingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów.
- zgłasza konflikty, bójki osobom dorosłym, właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych, sam ich nie generuje,
- stosuje się do zasad regulaminu pracowni klasowych, sali gimnastycznej oraz świetlicy,
- dba o właściwe odżywianie (przerwa owocowa)
- dba o higienę ciała i stroju.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest miły, koleżeński, uprzejmy i grzeczny,
- dopuszczalne  2 znaczące uwagi o niewłaściwym zachowaniu ucznia zapisane w dzienniku lub zeszycie uwag, pożądana spora liczba wpisów pozytywnych odnośnie jego zachowania i osiągnięć,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam,
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie rozwiązuje w sposób siłowy swoich i nie swoich konfliktów z rówieśnikami,
- właściwie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerw, w czasie pobytu na świetlicy szkolnej, w trakcie posiłków.

g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy,
- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową,
- respektuje polecenia pracowników szkoły, szanuje ich pracę.

III OCENA DOBRA
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
Uczeń:
- bardzo rzadko spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez rodziców (np. przedłużająca się wizyta u lekarza),
-nieobecności ucznia są usprawiedliwione w ciągu tygodnia po jego powrocie do szkoły, ma do 3 godzin nieusprawiedliwionych.
- wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
- wywiązuje się z powierzonych mu zadań w szkole, dopuszcza się jednorazową kulturalną odmowę wykonania  dodatkowego zadania.
- bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych,
- jest przygotowany do zajęć i w miarę swoich możliwości robi postępy.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- przestrzega zasad zawartych w statucie szkoły  - szybko naprawia drobne uchybienia w swoim zachowaniu, przestrzega przepisów BHP,
- wykazuje aktywność w szkole i poza nią - wykonuje powierzone prace dla klasy, szkoły, środowiska,
- przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej,
- dba o mienie szkoły,
- sporadycznie nie nosi mundurka i zapomina o zmianie obuwia,
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym lub mundurku,
- szanuje tradycję szkolną,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów).

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć szkolnych; nie opuszcza samowolnie świetlicy,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
- nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.
- sporadycznie zapomina o konieczności przebywania w świetlicy przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel musi mu o tym przypominać,
- przestrzega zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających, nie rozprowadza ich wśród rówieśników.
- nie bierze udziału w bullyingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania bullyingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest miły, koleżeński, uprzejmy i grzeczny,
- dopuszcza się 4 znaczące uwagi o niewłaściwym zachowaniu zapisane w dzienniku lub zeszycie uwag; w przypadku ich większej liczby możliwe jest zrównoważenie uwag negatywnych uwagami pozytywnymi, ważna jest też ich waga. Decydujący głos w tym wypadku ma wychowawca.
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję przepraszam,
- właściwie wyraża swoje uczucia i emocje wobec rówieśników i dorosłych,
- nie rozwiązuje w sposób siłowy konfliktów z rówieśnikami.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- stara się być uczynnym wobec słabszych,
-  stara się udzielać pomocy  potrzebującym,
- toleruje odmienność światopoglądów, religijną, narodowościową i kulturową.

IV OCENA POPRAWNA
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
- dopuszcza się sporadyczne godziny nieusprawiedliwione – do 10 godzin oraz sporadyczne spóźnienie się na lekcje – maksymalnie 6 spóźnień uzasadnionych  np. przedłużającą się wizytą u lekarza,
- przeważnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
- nie podejmuje się nawet za namową nauczyciela żadnych zadań dodatkowych,
- zapytany podczas lekcji – odpowiada na pytania,
- sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć,
- robi postępy w nauce w miarę swoich możliwości,
- nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania.
b) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- przeważnie  przestrzega statutu szkoły oraz przepisów BHP,
- przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej,
- dba o mienie szkoły,
- ma nieliczne wpisy w dzienniku lub zeszycie uwag (do10) o niewłaściwym zachowaniu zapisane w dzienniku lub zeszycie uwag; w przypadku ich większej liczby możliwe jest zrównoważenie uwag negatywnych uwagami pozytywnymi, ważna jest też ich waga. Decydujący głos w tym wypadku ma wychowawca.
- rzadko nosi mundurek, jednak do szkoły przychodzi ubrany czysto i schludnie; sporadycznie zapomina o zmianie obuwia,
- szanuje tradycję szkolną,
- dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów).

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- nie opuszcza szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć szkolnych; samowolnie nie opuszcza świetlicy,
- przeważnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,
- przeważnie nie stwarza zagrożenia życia i zdrowia innych,
-przeważnie nie stwarza zagrożenia okaleczeniem innych osób (nie rzuca kamieniami, kasztanami w sezonie jesiennym, nie przynosi do szkoły ostrych narzędzi – noży, itp.
- zapomina o konieczności przebywania w świetlicy przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel musi mu o tym przypominać,
-  przestrzega zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
-  nie rozprowadza ww. środków wśród rówieśników,
- nie bierze udziału w bullyingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania bullyingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- przeważnie jest grzeczny,
- nie wchodzi w konflikt z prawem,
- ma liczne wpisy (więcej niż 10) o niewłaściwym zachowaniu w półroczu.
- wchodzi sporadycznie w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje go bez użycia siły (rozmowa z wychowawcą, pedagogiem szkolnym).
- szanuje pracę innych.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- rzadko jest uczynny wobec słabszych,
- nie doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

V OCENA NIEODPOWIEDNIA
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Uczeń:
- ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych,
- spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny,
- nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
- nie podejmuje się dodatkowych zadań i nie wykonuje powierzonych mu zadań,
- zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi  lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem,
- często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych,
- nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- często narusza statut szkoły,
- swoim zachowaniem przysparza kłopoty nauczycielom i wychowawcy, nie stara się naprawić złego zachowania,
- ma bardzo dużo negatywnych uwag w dzienniku lub zeszycie uwag,
- nie przestrzega norm współżycia społecznego, ma negatywny wpływ na kolegów, stosuje przemoc,
- notorycznie uchyla się od prac na rzecz szkoły,
- nie dba i niszczy mienie szkoły,
- nie szanuje tradycji szkolnej,
- nie dba o swój wygląd, nie nosi mundurka, często zapomina o zmianie obuwia,
- nie nosi stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,
- nie dba o dobre imię szkoły.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły, przeklina,
- używa wulgarnego języka poza szkołą (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów),
- niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela.
e)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć szkolnych,
- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów,
- bardzo często unika świetlicy, nauczyciel stale musi pilnować i przypominać o konieczności przebywania w świetlicy przed lekcjami.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest niemiły i nieuprzejmy, niekoleżeński,
- nie używa zwrotów grzecznościowych,
- konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy, stosuje przemoc,
- niszczy mienie szkoły.
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- nie szanuje rówieśników, osób dorosłych ( nauczycieli i innych pracowników szkoły),
-  nie stara się udzielać pomocy  potrzebującym,
- doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądów, odmienności religijnej, narodowościowej i kulturowej.

VI OCENA NAGANNE
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Uczeń:
- ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych,
- bardzo często spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny,
- nie bierze udziału w życiu społecznym klasy i szkoły, a nawet utrudnia taką działalność innym, nie wykonuje zadań obowiązkowych powierzonych mu przez nauczycieli,
- zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną  dyskusję z nauczycielem,
- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych,
- nie robi postępów w nauce na miarę swoich możliwości.
b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje szkoły.
Uczeń:
- bardzo często narusza statut szkoły,
- ma liczne uwagi negatywne w zeszycie uwag lub dzienniku lekcyjnym,
- posiada kary regulaminowe,
- nie poprawia złego zachowania,
- nie przestrzega norm współżycia społecznego,
- nie dba mienie szkoły i świadomie je niszczy.
- nie szanuje tradycji szkolnej,
- nie nosi schludnego stroju podczas uroczystości szkolnych,
- nie nosi mundurka, wyśmiewa się z osób, które go noszą,
- nie dba o dobre imię szkoły.
d) Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Uczeń:
- używa wulgarnych słów w stosunku do rówieśników nauczycieli i pracowników szkoły, przeklina,
- używa wulgarnego języka poza szkołą (dotyczy to również portali społecznościowych oraz komunikowania się za pośrednictwem sms-ów),
- niewłaściwie reaguje na uwagi nauczyciela. Lekceważy je i nie podejmuje próby poprawy.
e)Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Uczeń:
- opuszcza szkołę podczas przerw międzylekcyjnych,
- notorycznie lekceważy konieczność przebywania w świetlicy, nauczyciel stale musi pilnować i przypominać o konieczności przebywania w świetlicy przed lekcjami.
- stwarza zagrożenie zdrowia i życia kolegów,
- pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki ( dopalacze ),
- przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty ( noże, petardy, zapałki),
- bierze udział w bullyingu, tzn. szykanowaniu, izolowaniu, wyśmiewaniu i wyszydzaniu, obmawianiu, szantażowaniu, bądź stosowaniu przemocy fizycznej wobec innych osób. Dotyczy to również stosowania bullyingu za pośrednictwem portali społecznościowych oraz wysyłania obraźliwych sms-ów.
- szerzy pornografię.
f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Uczeń:
- jest niemiły i nieuprzejmy, niekoleżeński,
- jest inicjatorem aspołecznych poczynań w klasie i poza nią, konflikty z rówieśnikami rozwiązuje w sposób siłowy,
- świadomie i z premedytacją niszczy mienie szkoły,
- wchodzi w konflikt z prawem ( interwencja policji).
g) Okazywanie szacunku innym osobom.
Uczeń:
- nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (nauczycieli i innych pracowników szkoły).

Niezależnie od spełnienia przez ucznia ww. kryteriów obniża się ocenę do nagannej za:
1.  Ciężkie  pobicie koleżanki/ kolegi.
2.  Picie alkoholu w szkole (np. dyskoteki szkolne).
3.  Używanie lub rozprowadzanie narkotyków.
4. Szerzenie pornografii.
5. Stosowanie bullyingu.
6.  Dokonywanie kradzieży.
7.  Wyłudzanie pieniędzy lub szantaż.
8.  Świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów.
9.  Fałszowanie podpisów i dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress