TITLE

DESCRIPTION

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Anioły są wśród nas...". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8. Podpisane prace - przestrzenne anioły do maks. 50 cm wysokości - wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć do 25 listopada 2019 p. Anecie Marciniak lub Marcie Banaszek.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS”

1. Organizator: Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie p. Anna Choduń, p. Anna Styś.

2. Patronat: Prezydent Miasta Legionowo

3. Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności plastycznych,

 • pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i młodzieży,

 •  umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

 • artystyczna rywalizacja,

 • zachęcanie do udziału w czynnościach pozaobowiązkowych.

  4. Warunki uczestnictwa:

  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej - anioła, w dowolnej technice i wg własnego pomysłu. Prace wykonane z materiałów nietrwałych lub uszkodzone podczas transportu nie będą oceniane.

  5. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas 1-2

 • uczniowie klas 3-5

 • uczniowie klas 6-8

  6. Technika, format.

  Technika pracy: dowolna.

  Format: praca wysoka maks. do 50 centymetrów

  7. Kryteria oceny prac:

  Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa ocenia: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, technikę zdobienia, estetykę wykonania pracy.

  8. Czas trwania konkursu:

  Termin składania prac upływa 25 listopada 2019 r.

  Prace należy składać do p. Anety Marciniak i Marty Banaszek. W przypadku zgłoszonych więcej niż 12 prac na etapie szkolnym zostanie wybrana regulaminowa liczba prac. Prace, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu, będzie można odebrać lub przeznaczyć na kiermasz bożonarodzeniowy.

  Każda praca musi być czytelnie podpisana: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz nazwa szkoły. W przypadku braku tych danych praca nie będzie brana pod uwagę podczas oceniania. Dodatkowo rodzice dzieci biorących udział w konkursie wypełniają metryczkę znajdującą się na dole regulaminu i przekazują ją wraz z pracą p. Anecie Marciniak lub Marcie Banaszek.

  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2019 r.

  10. Nagrody:

  Za zajęcie I, II, III miejsca organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych.

  Wyniki konkursu oraz dokładny termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej szkoły organizatora

  e-mail sp8leg@wp.pl. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali podsumowującej konkursy pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo w maju 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie. O dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  11. Postanowienia końcowe:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu wyłonienia laureatów, przyznania nagród oraz umieszczenia pracy na wystawie pokonkursowej.

 •  Koszty ewentualnej przesyłki pokrywa uczestnik.

 • Prace będzie można odebrać ze SP nr 8 w Legionowie od 16 do 20 grudnia, prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora konkursu.

 • Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maks. 12 prac.

 • Każda szkoła zobowiązana jest dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu.

  12. Dane kontaktowe Organizatora:

  Szkoła Podstawowa nr 8

  ul. Zegrzyńska 3

  05-119 Legionowo

  Tel. (22) 774 59 50 wew. 114 (świetlica)

  Informacji o konkursie udzielają nauczyciele:

  Aneta Marciniak (NSP)

  Marta Banaszek (NSP)

  Anna Choduń (SP 8)

  Anna Styś (SP 8)

Metryczka

Pieczątka szkoły

Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca

Imię i nazwisko rodzica pod kierunkiem, którego została wykonana praca

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zbiorze danych osobowych prowadzonych dla celów związanych z realizacją w/w konkursu.

…………………………………………. Data i podpis rodzica

Prosi się o czytelne wypełnienie metryczki drukowanymi literami. W przypadku nieczytelnego pisma praca nie będzie brana pod uwagę.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress