TITLE

DESCRIPTION

REGULAMIN KONKURSU „JESIENNE DRZEWA W OBIEKTYWIE”

Gorąco zachęcam do udziału w świetlicowym konkursie fotograficznym "JESIENNE DRZEWA w OBIEKTYWIE".

Szczegółowy regulamin:

I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach. 2. Konkurs trwa od 17 września do 8 października 2020 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach: www.zsrozanki.pl II. Cel i przedmiot konkursu 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii ilustrujących jesienne drzewa, drzewo lub jego fragment.

2. Wybrane fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z kl. I-III którzy: a) zapoznali się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia; b) prawidłowo wypełnią i złożą formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; c) w przypadku osób niepełnoletnich - w ich imieniu zgłoszenie, o którym mowa w punkcie b, podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Każda szkoła przystępująca do konkursu zgłasza trzy prace. Mogą one zostać wyłonione w szkolnych eliminacjach, których zasady określa każda szkoła indywidualnie, jednak ich główne założenia powinny być zgodne z niniejszym regulaminem. 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, który nie został uprzednio zgłoszony do innego konkursu. 4. Projekt zgłoszony do udziału w konkursie nie może być wycofany. 5. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. 6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Prace powinny zawierać jedno drzewo, w tle z jego nazwą. 2. Prace powinny mieć wysoką jakość techniczną (dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli, minimalna wielkość to 3MB). 3. Każdy załącznik należy zatytułować imieniem i nazwiskiem autora.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace zapisane w formacie JPEG lub PDF należy wysłać e-mailem na adres marta.banaszek@szkolamilenium.pl do dnia 1 października 2020 roku. Wiadomość należy zatytułować: "Jesienne drzewa w obiektywnie - zgłoszenie". Szkolna komisja konkursowa złożona z nauczycieli świetlicy wyłoni 3 zdjęcia, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Wyniki szkolnego etapu zostaną ogłoszone przez dziennik elektroniczny 2 października. Wysłanie zdjęcia do kolejnego etapu wiąże się z wypełnieniem zgody u p. Marty Banaszek do 8 października.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych po terminie lub w złym formacie oraz zdjęć, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

VI. Zasady przyznawania nagród 1. Wyboru Zwycięzcy dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu w oparciu o następujące kryteria oceny prac konkursowych: a) zgodność z tematem, b) oryginalność, c) kompozycja, d) poprawność językowa. 2. Zwycięzca konkursu wyłoniony przez Komisję konkursową otrzyma nagrodę rzeczową. 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 października 2020 r. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani stosownym mailem, a nagrody oraz dyplomy zostaną przekazane poprzez pocztę.

VII. Prawa autorskie i dane osobowe 1. W konkursie mogą brać udział jedynie autorskie prace uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

2. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie z niej przez Organizatorów dla celów konkursowych.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę lub Zwycięzców konkursu na Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Różankach praw autorskich. 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Różankach jest uprawniona do korzystania z prac konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych autora. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu. 6. Organizatorzy będą mogli:

a) utrwalać, zwielokrotniać i upowszechniać prace bez ograniczeń;

b) dokonywać obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować egzemplarze prac;

c) rozpowszechniać prace w każdy inny sposób tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie czy wyświetlenie, w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 7. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – Zwycięzcom konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatorów oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu konkursu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora: www.zsrozanki.pl oraz w sekretariacie Szkoły.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Zwycięzcy konkursu.

5. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w konkursie.

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu wyjaśnia Organizator.

Marta Banaszek, kierownik świetlicy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress